Aktualne konkursy

Wsparcie inicjatywy Jaspers w procesie przygotowania projektów

W perspektywie finansowej 2014-2020 obok dużych projektów infrastrukturalnych wsparcie ze strony inicjatywy Jaspers w procesie przygotowania inwestycji będą mogły uzyskać również projekty dotyczące kolei aglomeracyjnej. Inwestycje tego typu będą ubiegały się o przyznanie dofinansowania…
Zobacz więcej: Wsparcie inicjatywy Jaspers w procesie przygotowania projektów

Poziom realizacji programów – stan na 17 stycznia 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 17 stycznia 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 17 stycznia 2016 r.

Rusza konkurs na usługi proinnowacyjne

Od dziś do 18 marca 2016 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą ubiegać się o dotacje na proinnowacyjne usługi, które mają prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym. Usługi te mają być świadczone przez ośrodki innowacji (OI),…
Zobacz więcej: Rusza konkurs na usługi proinnowacyjne

Niemal 2 mld złotych wydatków do zatwierdzenia przez Komisję Europejską

Strona polska przekazała do zatwierdzenia przez Komisję Europejską wydatki na kwotę ok. 1,9 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wydatki poniesione w projektach drogowych wdrażanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zostały wcześniej certyfikowane tj….
Zobacz więcej: Niemal 2 mld złotych wydatków do zatwierdzenia przez Komisję Europejską

Urban Innovative Actions – spotkanie informacyjne i pierwsze zaproszenie do składania wniosków

15 grudnia 2015 roku Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, uruchomiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (UIA) wspierającej innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego…
Zobacz więcej: Urban Innovative Actions – spotkanie informacyjne i pierwsze zaproszenie do składania wniosków

Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Małopolskiego zdecydowała o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-011/15, dotyczącego poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, Regionalnego…
Zobacz więcej: Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Miliony dla firm na stworzenie produktów sieciowych w Polsce Wschodniej

Już w lutym 2016 r. w Programie Polska Wschodnia (POPW) ogłoszony zostanie konkurs dla konsorcjów mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które stworzą w Polsce Wschodniej innowacyjne produkty sieciowe.

„Dzięki dofinansowaniu z POPW firmy, które połączą swoje siły,…
Zobacz więcej: Miliony dla firm na stworzenie produktów sieciowych w Polsce Wschodniej

Rozpoczęto wstępną kwalifikację projektów z zakresu rozwoju transportu intermodalnego

Rozpoczęła się wstępna kwalifikacja projektów do zaplanowanego w III kwartale 2016 r. naboru konkursowego w działaniu 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.
Wstępna kwalifikacja polega na przeprowadzeniu naboru…
Zobacz więcej: Rozpoczęto wstępną kwalifikację projektów z zakresu rozwoju transportu intermodalnego

Poziom realizacji programów – stan na 10 stycznia 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 10 stycznia 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 10 stycznia 2016 r.

Nowe terminy złożenia wniosków o dofinansowanie projektów drogowych w priorytecie inwestycyjnym 5.1, Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

22 grudnia 2015 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził zaktualizowane terminy złożenia wniosków o dofinansowanie projektów drogowych zawartych w „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ w ramach procedury pozakonkursowej” w priorytecie…
Zobacz więcej: Nowe terminy złożenia wniosków o dofinansowanie projektów drogowych w priorytecie inwestycyjnym 5.1, Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego