Aktualne konkursy

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko (1)

21 grudnia 2015 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.2) (SzOOP POIiŚ).
Nowa wersja dokumentu zawiera następujące zmiany:
Uzupełniono załącznik nr 5 Wykaz…
Zobacz więcej: Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko (1)

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku będą nieczynne 24 grudnia 2015 r.

Informujemy, że 24 grudnia br. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie dolnośląskim będą nieczynne. W związku z Zarządzeniem nr 2/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 r. przysługujących w…
Zobacz więcej: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku będą nieczynne 24 grudnia 2015 r.

Poziom realizacji programów – stan na 20 grudnia 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 20 grudnia 2015 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 20 grudnia 2015 r.

1 mld zł z unijną gwarancją dla firm

Jeszcze w grudniu zostaną uruchomione pierwsze pieniądze z instrumentów finansowych w programach ramowych UE na lata 2014-2020. Z preferencyjnych kredytów i finansowania leasingowego skorzystają mikro, małe i średnie firmy. W 2015 i 2016 r. polscy pośrednicy zaoferują przedsiębiorcom w…
Zobacz więcej: 1 mld zł z unijną gwarancją dla firm

Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju przedstawia publikację „Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020”, stanowiącą zbiorcze kompendium wiedzy na temat pakietu rozporządzeń odnoszących się do polityki spójności.
Opracowanie ma charakter…
Zobacz więcej: Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020

Fundusze Europejskie dla placówek oświatowych

Jeśli reprezentujesz szkołę bądź inną instytucję edukacyjną, powinieneś zainteresować się możliwościami dofinansowania.  Fundusze są dostępne zarówno dla placówek publicznych, jak i niepublicznych. Środki unijne mogą być wykorzystywane na działalność dydaktyczną i wychowawczą, ale…
Zobacz więcej: Fundusze Europejskie dla placówek oświatowych

Komitet Monitorujący przyjął Plan Ewaluacji Programu Polska Cyfrowa

16 grudnia 2015 r. Komitet Monitorujący POPC przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC), przy czym głosowanie odbyło się w trybie obiegowym. Dochowano zatem terminu zgodnego z art. 114 ust 1. rozporządzenia…
Zobacz więcej: Komitet Monitorujący przyjął Plan Ewaluacji Programu Polska Cyfrowa

Konkurs na innowacje chemiczne

Z początkiem lutego 2016 r. rozpocznie się pierwszy konkurs programu sektorowego INNOCHEM, organizowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Instrument umożliwi sfinansowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych bądź wyłącznie eksperymentalnych prac…
Zobacz więcej: Konkurs na innowacje chemiczne

Komunikat dotyczący konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2015 r. w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) nie było możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2015 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w…
Zobacz więcej: Komunikat dotyczący konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2015 r. w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

Zmiana regulaminu konkursu w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, Regionalnego Programmu Województwa Małopolskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Małopolskiego (RPO WM) informuje, że 17 grudnia 2015 r. zmieniono Regulamin konkursu dotyczący Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, w następującym zakresie:

§16 ust.1 otrzymał brzmienie: „Nabór wniosków…
Zobacz więcej: Zmiana regulaminu konkursu w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, Regionalnego Programmu Województwa Małopolskiego