Aktualne konkursy

Anulowanie konkursu w poddziałaniu 9.3.1 Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje, że został anulowany konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ 2014-2020), priorytet 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, poddziałanie 9.3.1 Wsparcie…
Zobacz więcej: Anulowanie konkursu w poddziałaniu 9.3.1 Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

Litwa i Polska: 53 mln euro z funduszy UE na zwiększenie współpracy transgranicznej

Komisja Europejska 15 grudnia 2015 r. przyjęła nowy Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-20 dysponujący budżetem wynoszącym 62 mln euro, z czego 53 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Nasze programy Interreg to widoczny przykład na to, jak UE działa, aby wspierać…
Zobacz więcej: Litwa i Polska: 53 mln euro z funduszy UE na zwiększenie współpracy transgranicznej

Dotacje dla firm na proinnowacyjne usługi

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą mogły sfinansować z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) usługi wspierające proces wdrażania innowacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, a nabór wniosków potrwa od 18 stycznia do 18 marca 2016 r.
MŚP…
Zobacz więcej: Dotacje dla firm na proinnowacyjne usługi

Program Polska Cyfrowa może składać wnioski o płatność do Komisji Europejskiej

Minister Rozwoju udzielił desygnacji instytucjom w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC):

Instytucji Zarządzającej pełniącej jednocześnie funkcję Instytucji Certyfikującej,
Instytucji Pośredniczącej.

Oznacza to, że instytucje w systemie realizacji POPC spełniają kryteria…
Zobacz więcej: Program Polska Cyfrowa może składać wnioski o płatność do Komisji Europejskiej

Obligatoryjny program szkoleń dla oceniających projekty w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ) od 4 stycznia 2016 r. ustala obligatoryjny program szkoleniowy dla osób oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WŚ, na który składają się następujące szkolenia:

Kwalifikowalność…
Zobacz więcej: Obligatoryjny program szkoleń dla oceniających projekty w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

Poziom realizacji programów – stan na 13 grudnia 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 13 grudnia 2015 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 13 grudnia 2015 r.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska

8-9 grudnia 2015 r. w Szczecinie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia – Polska na lata 2014-2020.
W trakcie posiedzenia Komitet Monitorujący:

przyjął Regulamin Komitetu…
Zobacz więcej: Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska

Program Interreg Czechy – Polska 2014-2020: pierwsze projekty zatwierdzone do dofinansowania

4 grudnia 2015 r. na posiedzeniu w Ołomuńcu Komitet Monitorujący Program Interreg Czechy-Polska 2014-2020 zatwierdził do dofinansowania 2 projekty flagowe, 6 projektów parasolowych Funduszu Mikroprojektów oraz 15 projektów Pomocy Technicznej.
Projekty flagowe
Wybrane do…
Zobacz więcej: Program Interreg Czechy – Polska 2014-2020: pierwsze projekty zatwierdzone do dofinansowania

Obradował Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Przyjęto kolejne kryteria wyboru projektów w sektorze środowiska oraz zaktualizowano Wykaz Dużych Projektów. 8 grudnia 2015 r. odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). Przewodniczył mu wiceminister Witold…
Zobacz więcej: Obradował Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Fundusze Europejskie bez barier

Osoby z niepełnosprawnościami w Polsce stanowią ok. 12 proc. mieszkańców kraju. W latach 2014-2020 większy akcent będzie położony na to, by nie tylko oferować szerszy zakres sprofilowanych i zindywidualizowanych form wsparcia, ale także na to by osoby z niepełnosprawnościami miały…
Zobacz więcej: Fundusze Europejskie bez barier