Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (1)

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (1)

Od 17 października 2019 r. zmienia się Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Wprowadzone zmiany dotyczą wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego (zał. 4). W dokumencie zaktualizowano wartości projektów w…
Zobacz więcej: Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (1)