Baza wiedzy

Dotacje

Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową. Uzupełnia środki własne przeznaczone na inwestycję. Zazwyczaj jest to refundacja kosztów, które beneficjent poniósł. Oznacza to, że na realizację projektów, które otrzymały dotację np. z funduszy strukturalnych, należy najpierw wyłożyć 100% środków z własnej kieszeni. Dopiero później beneficjent otrzymuje zwrot określonej części kosztów. W niektórych programach możliwe jest zaliczkowe otrzymanie części dotacji.

Biznesplan

W Biznesplanie trzeba we wszechstronny sposób przedstawić plan inwestycyjny, jego wpływ na sytuację przedsiębiorstwa, przeanalizować rynek, założyć różne warianty rozwoju scenariuszy. Wcześniej należy również przedstawić historyczną sytuację przedsiębiorstwa.

Studium wykonalności

Studium wykonalności jest dokumentem, który oprócz elementów charakterystycznych dla biznesplanu zawiera jeszcze analizę wykonalności technicznej. Zazwyczaj jest dokumentem obszerniejszym od biznesplanu. Studium wykonalności jest niezbędne dla wszystkich inwestycji finansowanych w formule Project finanse oraz inwestycji infrastrukturalnych sektora publicznego.

Opracowanie ma na celu dostarczyć wszelkich danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji finansującej, która na jego podstawie dokonuje oceny inwestycji. W związku z tym studium wykonalności obejmuje wszelkie aspekty rynkowe, techniczne, finansowo – ekonomiczne oraz środowiskowe.

Rozliczanie dotacji

Realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków publicznych, oprócz dbałości o kwestie merytoryczne w projekcie, wymaga odpowiedniego planowania. Niekiedy konieczne są zmiany w projekcie, których wprowadzenie – bez narażania projektu na utracenie dofinansowania – wymaga doświadczenia i znajomości zasad dotyczących programów dotacyjnych. Nasi specjaliści oferują obsługę tego procesu w formie usługi, jaką jest rozliczanie projektów unijnych. Doradzimy Państwu, w jaki sposób działać i jak układać relacje z organami administracji, żeby zrealizować projekt bez przeszkód, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Wydatek kwalifikowany

Wydatek lub koszt poniesiony zgodnie z zasadami obowiązującymi w stosownych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach poszczególnych programów operacyjnych, który kwalifikuje się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację tego programu.

Instytucje zaangażowane w proces dotacji

  • – Instytucje zarządzające – odpowiedzialne za zarządzanie programami operacyjnymi.
  • – Instytucje certyfikujące – zajmujące się poświadczaniem deklaracji wydatków i wniosków o płatność w stosunku do Komisji Europejskiej.
  • – Instytucje audytowe funkcjonalnie niezależne od dwóch ww. instytucji, odpowiedzialne za weryfikowanie efektywności działania systemu zarządzania i kontroli.
  • – Instytucje pośredniczące – zajmujące się realizacją części zadań związanych z realizacją programu operacyjnego (na mocy porozumienia z instytucją zarządzającą).
  • – Instytucje wdrażające – odpowiedzialne za realizację części lub całości priorytetów programu operacyjnego.
  • – Komitety monitorujące – zajmujące się monitorowaniem realizacji programów operacyjnych.

Projekty „miękkie” a „twarde”

Projekty miękkie – projekty nieinwestycyjne, zazwyczaj niewielkie, obejmujące takie przedsięwzięcia jak szkolenia, stypendia, współpracę partnerską, imprezy kulturalne i edukacyjne, ukierunkowane głównie na rozwój zasobów ludzkich, integrację społeczną i zmniejszenie bezrobocia.

Projekt twarde – projekty o charakterze inwestycyjnym, np. budowa, modernizacja i rewitalizacja magazynów, zakup urządzeń i maszyn, przedsięwzięcia związane z prowadzeniem i wdrożeniem wyników badań naukowych w przedsiębiorstwach.

Przydatne linki

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Regionalne Programy Operacyjne

Województwo Dolnośląskie
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Województwo Lubelskie
Województwo Lubuskie
Województwo Łódzkie
Województwo Małopolskie
Województwo Mazowieckie
Województwo Opolskie
Województwo Podkarpackie
Województwo Podlaskie
Województwo Pomorskie
Województwo Śląskie
Województwo Świętokrzyskie
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Województwo Wielkopolskie
Województwo Zachodniopomorskie