Aktualne konkursy

Komitet Monitorujący przyjął Plan Ewaluacji Programu Polska Cyfrowa

16 grudnia 2015 r. Komitet Monitorujący POPC przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC), przy czym głosowanie odbyło się w trybie obiegowym. Dochowano zatem terminu zgodnego z art. 114 ust 1. rozporządzenia…
Zobacz więcej: Komitet Monitorujący przyjął Plan Ewaluacji Programu Polska Cyfrowa

Konkurs na innowacje chemiczne

Z początkiem lutego 2016 r. rozpocznie się pierwszy konkurs programu sektorowego INNOCHEM, organizowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Instrument umożliwi sfinansowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych bądź wyłącznie eksperymentalnych prac…
Zobacz więcej: Konkurs na innowacje chemiczne

Komunikat dotyczący konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2015 r. w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) nie było możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2015 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w…
Zobacz więcej: Komunikat dotyczący konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2015 r. w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

Zmiana regulaminu konkursu w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, Regionalnego Programmu Województwa Małopolskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Małopolskiego (RPO WM) informuje, że 17 grudnia 2015 r. zmieniono Regulamin konkursu dotyczący Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, w następującym zakresie:

§16 ust.1 otrzymał brzmienie: „Nabór wniosków…
Zobacz więcej: Zmiana regulaminu konkursu w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, Regionalnego Programmu Województwa Małopolskiego

Anulowanie konkursu w poddziałaniu 9.3.1 Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje, że został anulowany konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ 2014-2020), priorytet 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, poddziałanie 9.3.1 Wsparcie…
Zobacz więcej: Anulowanie konkursu w poddziałaniu 9.3.1 Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

Litwa i Polska: 53 mln euro z funduszy UE na zwiększenie współpracy transgranicznej

Komisja Europejska 15 grudnia 2015 r. przyjęła nowy Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-20 dysponujący budżetem wynoszącym 62 mln euro, z czego 53 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Nasze programy Interreg to widoczny przykład na to, jak UE działa, aby wspierać…
Zobacz więcej: Litwa i Polska: 53 mln euro z funduszy UE na zwiększenie współpracy transgranicznej

Dotacje dla firm na proinnowacyjne usługi

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą mogły sfinansować z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) usługi wspierające proces wdrażania innowacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, a nabór wniosków potrwa od 18 stycznia do 18 marca 2016 r.
MŚP…
Zobacz więcej: Dotacje dla firm na proinnowacyjne usługi

Program Polska Cyfrowa może składać wnioski o płatność do Komisji Europejskiej

Minister Rozwoju udzielił desygnacji instytucjom w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC):

Instytucji Zarządzającej pełniącej jednocześnie funkcję Instytucji Certyfikującej,
Instytucji Pośredniczącej.

Oznacza to, że instytucje w systemie realizacji POPC spełniają kryteria…
Zobacz więcej: Program Polska Cyfrowa może składać wnioski o płatność do Komisji Europejskiej

Obligatoryjny program szkoleń dla oceniających projekty w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ) od 4 stycznia 2016 r. ustala obligatoryjny program szkoleniowy dla osób oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WŚ, na który składają się następujące szkolenia:

Kwalifikowalność…
Zobacz więcej: Obligatoryjny program szkoleń dla oceniających projekty w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

Poziom realizacji programów – stan na 13 grudnia 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 13 grudnia 2015 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 13 grudnia 2015 r.